Vedtægter

Vedtægter for Frem Thyregod

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Frem Thyregod, CVR-nr. xxxxxxxx. Frem Thyregod er hjemmehørende i Xxxxxx kommune.

§ 2. Formål

Frem Thyregods formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3. Medlemmer

Enhver, der tilslutter sig Frem Thyregods formål, kan optages som medlem.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt medlemmet modarbejder Frem Thyregods formål eller på anden måde skader Frem Thyregods omdømme. Et ekskluderet medlem kan anke sin ekskludering ved næst følgende ordinære generalforsamling.

§ 4. Generalforsamling

stk. 1: Generalforsamlingen er Frem Thyregods øverste myndighed og skal afholdes hvert år senest i marts måned.
Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen mindst 14 dage før på Frem Thyregods hjemmeside og/eller i den lokale presse.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Beretning.
4. Godkendelse af Frem Thyregods regnskab.
5. Drøftelse af Frem Thyregods budget og arbejde for det kommende år.
6. lndkomne forslag.
7. Godkendelse af aktiviteternes foreningsbidrag.
8. Valg ifølge vedtægter.
9. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være intern formand i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 2: Ethvert medlem, som er fyldt 14 år har stemmeret. Forældre til medlemmer under 14 år kan stemme på vegne af deres børn. Ved valg og andre afstemninger kræves for beslutning blot et flertal af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes ikke som afgivne stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kræves skriftlig forslag/ afstemning, hvis blot et medlem ønsker det.

Se dog særlige regler for vedtægtsændringer § 8 og Frem Thyregods opløsning § 10. Ikke fremmødte medlemmer kan kun vælges til bestyrelsen, såfremt der foreligger et skriftligt tilsagn.

Stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 2/3 af bestyrelsen eller 1/4 at medlemmerne stiller skriftligt og motiveret krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæringens fremkomst og den indvarsles som under § 4 stk. 1.

§ 5. Bestyrelsen i Frem Thyregod

Stk. 1: Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 4 personer. Der vælges to bestyrelsesmedlemmer hvert år. Valg til bestyrelsen i Frem Thyregod gælder for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig senest en måned efter afholdt generalforsamling med følgende poster: ekstern formand, intern formand, kasserer og sekretær.

Der vælges på generalforsamlingen en suppleant til Frem Thyregods bestyrelse, dog kun for 1 år. Afgår et bestyrelsesmedlem inden udgangen af den periode, hvori denne er valgt, fungerer suppleanten indtil næste ordinære generalforsamling, hvor nyt medlem vælges til evt. resterende valgperiode.

Stk. 2: Frem Thyregods bestyrelse skal to gange årligt afholde fællesmøder med aktivitetsudvalg og ad hoc udvalg.

§ 6. Regnskab i Frem Thyregod

Frem Thyregods regnskab skal fremlægges revideret af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer, og regnskabet skal godkendes på generalforsamlingen.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Revisorerne vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis.

Der vælges en revisorsuppleant for 1 år.

§ 7. Aktivitetsudvalg

Frem Thyregod har en række aktivitetsudvalg. Bestyrelsen kan optage/opstarte nye aktiviteter. Ved opstart af en ny aktivitet, skal bestyrelsen indkalde til valg af aktivitetsudvalg senest 12 måneder efter opstart.

En gang årligt afholdes aktivitetsmøde i hver af Frem Thyregods aktiviteter. Til mødet inviteres alle medlemmer i aktiviteten og bestyrelsen. Medlemmerne er valgbare og har stemmeret i henhold til bestemmelserne i §4 stk. 2 . Varsling af mødet sker direkte til medlemmerne og følger de tidsfrister, som gælder for generalforsamlingen. På mødet vælges et aktivitetsudvalg på min. 3 personer.

Valg til aktivitetsudvalget gælder for 1 år. Aktivitetsudvalget konstituerer sig selv med poster, som for dem er nødvendige. Der skal dog vælges en formand og en regnskabsansvarlig. Konstitueringen skal finde sted senest en måned efter afholdt årsmøde i aktiviteten.

Aktivitetsudvalgene fører selvstændigt regnskab under ansvar overfor bestyrelsen. Udvalgene udarbejder budget efter bestyrelsens anvisninger.

Medlemskontingent fastlægges af de enkelte aktivitetsudvalg.

Er der ikke grundlag for at fortsætte en aktivitet, kan bestyrelsen beslutte at aktiviteten nedlægges og eventuelt overskud overføres til Frem Thyregod.

§ 8. Vedtægtsændring

Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling og kræver skriftlig afstemning. Til godkendelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 9. Tegningsret for Frem Thyregod

Frem Thyregod tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, dog kan den samlede bestyrelse give fuldmagt til enkelte personer.
Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom, kan kun ske ved underskrift af den samlede bestyrelse i Frem Thyregod.

Frem Thyregods medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af Frem Thyregod indgåede forpligtelser, for hvilke alene Frem Thyregod hæfter med sin respektive formue.

§ 10. Frem Thyregods opløsning

Til beslutning om Frem Thyregods opløsning kræves, at en sådan vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds og højst 3 måneders mellemrum.

Eventuelle aktiver tilfalder et almennyttigt formål, der bestemmes af den sidste afholdte generalforsamling.

Vedtaget på generalforsamling den xx. xxx 20xx

Bestyrelsen i Frem Thyregod

Xxxx Xxxxxxxxx       Xxxx Xxxxxxxxx
Ekstern formand       Intern formand

Xxxx Xxxxxxxxx      Xxxx Xxxxxxxxx
Kasserer                   Sekretær

Xxxx Xxxxxxxxx
Dirigent

Se vedtægterne her