Vedtægter

Vedtægter for Frem Thyregod

VEDTÆGTER FOR SPORTSFORENINGEN FREM THYREGOD

Paragraf 1: Navn

Foreningens navn: Sportsforeningen FREM Thyregod. Stiftet i 1925. Hjemmehørende i Vejle Kommune.

Paragraf 2: Formål

Foreningens formål er at samle borgere i Thyregod og omegn til udøvelse af idræt.

Bestyrelsen skal sørge for at tilgodese alle aktiviteter under Sportsforeningen Frem Thyregod ligeligt.

Paragraf 3: Medlemmer

Medlem - aktiv som passiv - er alle, der har betalt kontingent.

Medlemmer, der overtræder klubbens vedtægter, udviser uværdig optræden eller undlader at efterkomme henstillinger fra bestyrelsen, kan ekskluderes. Det ekskluderede medlem kan forlange sagen forelagt for en generalforsamling.

Paragraf 4: Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned, med mindst 14 dages varsel, ved ophæng i byen eller på hjemmesiden eller via sociale medier.

Skriftlige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med mindst 8 dages varsel.

¼ af de aktive medlemmer kan i øvrigt forlange afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, senest 14 dage efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen herom.

Paragraf 5: Valgbarhed - stemmeret - vedtægtsændringer

Kun medlemmer over 16 år har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen.

Forældre til medlemmer under 16 år har adgang og stemmeret på generalforsamlingen.

Afgørelse sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende. Dog skal vedtægtsændringer vedtages med ¾ af de afgivne stemmer.

Valgbare er kun medlemmer, aktive som passive, der er fyldt 18 år.

Skriftlig afstemning benyttes såfremt 1 medlem kræver det. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Paragraf 6: Dagsorden til generalforsamlingen

På sportsforeningens ordinære generalforsamling skal følgende foretages:

1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

3. Behandling af indkomne forslag

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

5. Godkendelse af regnskab.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen for 2 år ad gangen.

På lige år vælges op til 4 medlemmer

På ulige år vælges op til 3 medlemmer.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for1 år.

8. Valg af 2 revisorer for 1 år.

9. Eventuelt.

Paragraf 7: Bestyrelsen

Det er bestyrelsen der er ansvarlig for foreningens virksomhed. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer som vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsens konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen. Der udpeges en leder, en aktivitetsansvarlig og en økonomiansvarlig.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når alle medlemmerne er til stede på mødet. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Foreningen tegnes af formanden i forening med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

Paragraf 8: Regnskabet

Regnskabsåret løber fra 1.januar til 31.december. Økonomiformanden fører regnskab over foreningens udgifter og indtægter. Den samlede bestyrelse underskriver regnskabet.

Paragraf 9: Foreningens opløsning

I tilfælde af krav om foreningens opløsning skal dette behandles på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt i samme anledning.

Afgørelsen træffes efter bestemmelserne i § 5.

Foreningens eventuelle formue skal efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser bruges på ungdomsarbejde i Thyregod og omegn.

Vedtaget

Vedtaget på generalforsamlingen d. 29. marts 2022

Vedtaget på generalforsamlingen d. 28. marts 2019

Til erstatning for vedtægter, vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2013. Der erstattede vedtægter af 14. marts 2002.

Der erstattede vedtægter af 23. februar 2001

Der erstattede vedtægter af 11.02.1998

Der erstattede vedtægter af 12.01.1984

Der erstattede vedtægter af 12.12.1974

Der erstattede vedtægter fra 1925